Регистър на селското и горско стопанство | | Горско стопанство и дърводобив | ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЪРМЕН
 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЪРМЕН

Сайт:
Град: с. Гърмен
Адрес: Област Благоевград
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Горско стопанство и дърводобив
 

За нас Услуги Галерия

 

Държавно горско стопанство "Гьрмен" се намира в Югозападна България, по южните склонове на Западни Родопи. Обхваща водосборните басейни на реките Канина и Вищерица. Общата площ на стопанството е 28 748 ха, от които 27 311 ха са държавни горски територии.
Релефът на ДГС ”Гърмен" е планински и хълмисто-предпланински. Докато в по-голямата част на иглолистния район релефът се характеризира със сравнително не много дълбоки долове, заоблени била и наклонени и стръмни склонове, в района, зает със зимен дъб, бук и черборови култури, преобладават много стръмните до урвести склонове, дълбоко врязани долове и реки и остри била.
Стопанството е разположено в три горско-растителни подпояса, като най-голям процент (76,7%) от дървопроизводителната площ се пада на подпояса на ниско-планинските гори от 800 до 1500 м.н.в. По-голямата част (85,5%) от дървопроизводителната площ на лесничейството е разположена от 1000 до 1900 м.н.в. Разликата в точките с най-ниска и най-висока надморска височина е 1438 м (500 м на р. Места и 1938 м. на връх "Беслет").

Лесистостта на стопанството е 75,5%. Преобладаващите основни дървесни видове при иглолистните са: бял бор, смърч, ела, черен бор, зелена дуглазка, бяла мура. Широколистните гори са представени от бук, зимен дъб, благун, бреза, бяла акация, габър и др.
Защитените територии са предпоставка за запазване на биоразнообразието на различни растителни и животински видове. Поддържаният Резерват ''Тъмната гора'' и защитената месност ''Беслет'' са създадени за опазване на характерните за района високостъблени гори.
Основните ловни видове дивеч са дива свиня, сърна, див заек, яребица, кеклик, пътпъдък, глухар и други. Ловът на глухари е разрешен единствено по линия на организирания ловен туризъм и се ловува само през месец май, като се отстрелват само мъжките екземпляри. На територията на стопанството има обособени и отбелязани на картата няколко токовища на глухари.
Територията на стопанството е осеяна с исторически забележителности – римски мостове, антични градове и тракийски селища, които привличат туристи от цялата страна и от чужбина. Много посещаван е историческият и архитектурен резерват – с. Ковачевица от времето на българското Възраждане. В района на село Гърмен се намират развалините на единствения голям римски град по река Места – ''Никополис ад Нестум''. По буков дол може да се стигне до ''Водопада'' – красив природен феномен. В района има два скални обекта, които са природни забележителности – ''Каялийски скали'' и ''Козия камък''.
Средното годишно ползване по ЛУП е 65 238 куб.м. По сортименти: едра строителна дървесина - 19 226 куб.м., средна строителна дървесина - 10 097 куб.м., дребна строителна дървесина - 1821 куб.м., дърва- 20 147 куб.м.
Средногодишното залесяване по ЛУП е в размер на 87.6 ха.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: