Регистър на селското и горско стопанство | Горско стопанство и дърводобив | Лов и развъждане на дивеч | ДГС РАЗЛОГ
 

ДГС РАЗЛОГ

Сайт: http://www.uzdp.bg
Град: гр. Разлог
Адрес: ул. Екзарх Йосиф 4
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Лов и развъждане на дивеч
 

За нас Услуги Галерия

ТП Държавно горско стопанство „Разлог” се намира в централната част на Благоевградска област. Състои се от три основни горски комплекса, разделени от прохода „Предела” и Разложката котловина. Най-големият от тях е разположен по южните и югоизточните склонове на източния дял на Рила планина, вторият обхваща най-ниската част от северните склонове на Вихренския дял на Пирин планина, третият заема източната част на Разложката котловина /над село Баня/.

Общата площ на стопанството е 14538 ха, от които държавните горски територии са 13369 ха.
Релефът е типично планински и се характеризира с изключително разнообразие – алпийски, планински и среднопланински.
Рилската част на стопанството е най-висока. Горските масиви тук са разположени на терени със значителна разлика в надморските височини – от 850 до 2250 м н.в.Пиринската част обхваща най-ниската част от северните склонове на Пирин планина, характеризира се с малки наклони и липсата на ясно изразени била и дерета. Надморската височина се движи в рамките от 1000 до 1450 м.
Третият комплекс – хълмистата част на Разложката котловина – се характеризира с много разнообразен релеф. Въпреки малката разлика в надморските височини, теренът е силно пресечен, с много била и дерета, тук е оформен сложно устроен комплекс от склонове с различно изложение и наклони.
Залесената площ на стопанството е 93,4%. Най-разпространените дървесни видове са бял бор /65,7%/, бук /12,7%/, черен бор /11,4%/, смърч /3,4%/, ела /2,6%/, елша /1,7%/, зимен дъб /1,3%/.
Стопанството се характеризира с многообразна дървесна, храстова и тревиста растителност.
На територията на ТП ДГС „Разлог” се срещат следните видове едър дивеч: дива свиня, сърна, елен лопатар, благороден елен и глухар. От дребния дивеч се среща: заек, гривяк, планински кеклик и яребица. Хищниците са представени от вълк, лисица, язовец, бялка и дива котка.
В района на стопанството се срещат някои от защитените видове, характерни за флората и фауната на граничещите с него национални паркове – „Пирин” и „Рила”. Сред тях са кафява мечка, дива коза и дива котка, а от растителните видове – божествена иглика, рилска теменуга, снежно кокиче, българско омайниче и др.
Държавно горско стопанство „Разлог” граничи с природната забележителност „Кьошката”, обявена за опазване на карстов извор и пещера. На територията на стопанството се намира и курортен комплекс „Предела-Бетоловото”.
Районът е богат на местности, които имат решаващо значение за съхраняване на културните ценности и традиции, на религиозната и етническа идентичност:
- паметник и параклис на „Кулата” /”Чучката”/ в местността „Предела”;
- местност „Св. Илия” /землище гр. Разлог/;
- параклис „Св. Катерина” /м. „Катарино”/;
- местност „Св. Илия” /землище с. Баня/;
- параклис „Св. Георги” в м. „Гергева скала” /землище с. Бачево/;
- местност „Пресвета” /землище с. Бачево/;
- параклис „Св. Богородица” /землище с. Годлево/;
- археологически обект „Пещ за строителна керамика” /землище с. Добърско/;
- местност „Копана църква” /землище с. Добърско/;
- местност „Св. Илия” /землище с. Добърско/;
- местност „Петрово въже” /”Белата скала”/ /землище с. Добърско/;
- параклис „Св. Богородица” /землище с. Добърско/;
- местност „Св. Троица” /землище с. Горно Драглище/.
 
Стопанството е изходен пункт към един от най-красивите биосферни резервати в България - “Баюви дупки - Джинджирица”, обявен за опазване на ценни уникални за Европа гори от черна и бяла мура. През 1977 г. резерватът е включен в листата на биосферните резервати към програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера”. Резерватът съдържа изключително биоразнообразие, включващо около 500 вида висши растения, 55 ендемита, много видове, записани в Червената книга на Република България и в европейски и световни списъци.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: