Регистър на селското и горско стопанство | Горско стопанство и дърводобив | Лов и развъждане на дивеч | ЮДП ДП ДЛС ИСКЪР
 

ЮДП ДП ДЛС ИСКЪР

Сайт: http://www.iskar-ranch.com
Град: ГР. САМОКОВ
Адрес: ЗА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ИСКЪР”
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Лов и развъждане на дивеч
 

За нас Услуги Галерия

 

ЮДП ДП ДЛС ИСКЪР носи името си от най-големия в България язовир „Искър”, с който граничи на запад и югозапад.

 

Стопанството заема хълмиста седловина, която свързва най-южните части на Лозенската планина с югозападните склонове на Ихтиманска средна гора.

 

Територията на стопанството е 4000 ха. ЮДП ДП ДЛС ИСКЪР се намира на 25 км. от гр. Самоков, на 75 км. от гр. София и на 15 км. от гр. Ихтиман.

 

Релефът на стопанството е предимно нископланински-хълмист, силно разчленен от многобройни долове и дерета, ориентирани главно в посока изток-запад.

 

Най-ниската точка в стопанството е 770 м. надморска височина, а най-високата точка – 1150 м. надморска височина.

 

Югозападната граница на територията на стопанството е 16 километровата брегова ивица на яз. „Искър”, който е главен източник за водоснабдяването на град София.

 

Съгласно климатичното райониране на България, територията на стопанството попада в климатичния район на хълмистите и нископланинските части на Западна Средна България от умерено-континенталната климатична подобласт на европейско-континенталната климатична област.

 

Климатът е умерено-континентален със студена зима и прохладно лято. Климатът е благоприятен за растежа на главните дървесни видове – зимен дъб, бук, цер, благун, бял и черен бор и е предпоставка за изключително добра екологическа обстановка за развитие на здрави и жизнени запаси от видовете диви животни /дивеч/, обитаващи района.

 

ЮДП ДП ДЛС ИСКЪР предлага голямо дивечово разнообразие. Територията на стопанството се обитава от благороден елен – 420 бр., елен лопатар – 450 бр., дива свиня – 200 бр., муфлон – 100 бр., сърна – 115 бр. От хищниците се срещат вълк, лисица, бялка, дива котка, видра, златка и язовец.

 

В резултат на направената селекция и ефективна охрана през последните години за 2010 г. бяха отстреляни следните трофеи:
благороден елен - 5 бр. от които 1 златен / 217,27 т. по CIC/ и 1 бронзов медал.