Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопански институции | Други селскостопански институции | АГРОБИОИНСТИТУТ
 

АГРОБИОИНСТИТУТ

Сайт: http://abi.bg
Град: ГР. СОФИЯ
Адрес: БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ N 8
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Други селскостопански институции
 

За нас Услуги Галерия

 

АГРОБИОИНСТИТУТ (АБИ) е създаден през 2000 г., съгласно Устройствен Правилник на Националния Център за Аграрни Науки (НЦАН) към Министерството на земеделието и горите (МЗГ) (Решение № 270 на МС/15.12. 2000 г., ДВ 107/28.12.2000 г). АБИ е правоприемник на Централна лаборатория по молекулярна генетика и генетична биотехнология (генно инженерство) (ЦЛМГГБ), създадена през 1985 г. към Селскостопанска Академия (ССА), със седалище Костинброд, преименувана като Централна лаборатория по генетично инженерство (ЦЛГИ), прерастнала през 1989 г. в Институт по генетично инженерство (ИГИ) – Костинброд.

 

От 2003 г. седалището на АБИ е на адрес: 1164 гр. София, бул. “Драган Цанков” 8, Биологически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 4ти етаж, югоизточно крило.

 

Дейността на АБИ се ръководи от Научен съвет (НС). АБИ е единственият в страната институт, чиято дейност от 1988 г. се оценява и насочва от Международен Консултативен Съвет (МКС), в състава на който са включени водещи учени в областта на растителните биотехнологии от страната и чужбина. От 1995 г. и сега AБИ представлява Република България в Международния Център по Генетично Инженерство и Биотехнологии (ICGEB), Триест, Италия.

 

В периода 1995 – 1997 г. АБИ е член на Института за растителни изследвания “Норман Бурлауг”, Де Монтфорт Университет (DMU), Лестър, Великобритания, в състава на който влизат университети и институти от Великобритания, Чехия и Китай.

 

През 1999 г. АБИ е избран за Център по Компетентност в растителните биотехнологии (Centre of Excellence in Plant Biotechnology) в рамките на програма INCO 2, FP5 на EC, и като такъв координира научните изследвания и обучението на кадри в областта на растителните биотехнологии на национално и регионално ниво.

 

От 2000 г. АБИ е член на Европейската организация за растителни изследвания (EPSO), член на Европейската федерация по биотехнологии (EFB) и суб-регионален център за страните от Централна и Източна Европа в областта на регулациите и контрола върху ГМО.

 

През 2001 г. АБИ регистрира АгроБиоТех Парк ООД (АБТП), съвместно сдружение между СУ “Св. Кл. Охридски” гр. София и АБИ. От 2004 г. АБИ е член на Черноморската Асоциация по биотехнологии (BSBA). През 2007 г. АБИ пое инициативата за създаване на Съвместен Геномен център, сдружение между СУ “Св. Кл. Охридски” и Селскостопанска Академия.

 

 

Основната задача на АБИ е да провежда фундаментални изследвания в областта на клетъчната, функционалната и молекулярната генетика с цел решаване на проблеми с практическа насоченост.

 

Рутинно се прилагат методи и технологии за клонално микроразмножаване in vitrо, системи за регенерация in vitro при соматични тъкани и генеративни (полови) клетки, in vitro селекционни схеми за отбор на устойчиви форми, използване на тъканните и клетъчни култури за биосинтез на биологично активни вещества, приложение на ELISA техниката и щамово - специфичните антитела за таксономия на растителните вируси, приложение на цитологични и биохимични маркери за анализ при in vitrо култивиране и на ДНК маркерните системи за диагностика, сортова чистота, идентификация и селекция. Разработени са и системи, методи и техники за генен пренос.

 

Основните постижения са:

  • създадени нови форми растения с ценни стопански качества (устойчивост към болести и хербициди, подобрени качества за храна и фураж, форми – източници на ЦМС, технологии за in vitro култивиране на лекарствени растения и др.).

 

Основна насока в изследователската дейност е и запазването на генетичните ресурси на страната.

АБИ работи активно и по създаването и прилагането на законодателство за биобезопасността, по организиране на контрол при използването на генетично подобрени растения, оценката и управлението на риска при създаване и освобождаване на ГМО в околната среда, както и по повишаването на обществената информираност и изграждането на национална информационна система – база данни за биобезопасността.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: