Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопански институции | Други селскостопански институции | ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ КОНСТАНТИН МАЛКОВ САДОВО
 

ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ КОНСТАНТИН МАЛКОВ САДОВО

Сайт: http://ipgrbg.com
Град: гр. Садово
Адрес: бул. Дружба 2
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Други селскостопански институции
 

За нас Услуги Галерия

 

ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ КОНСТАНТИН МАЛКОВ САДОВО e наследник на богата история и традиции в земеделската наука.

През 1882 г в Садово е организирано първото земеделско ”изпитателно (опитно) поле” с добре обзаведени лаборатории   (т.н. сервизии е поставено началото на земеделската наука в България.  През 1902г  опитното поле прераства в първата Земеделска опитна станция с директор знаменития български учен Константин Малков и България се нарежда на пето място в света с организирани агрономически изследвания.

 

 

Институтът по интродукция и растителни ресурси е създаден с ПМС през 1977 г. на основата на Опитна станция “К. Малков”, Станцията по сортоподдържане и семепроизводство в Садово и Секцията по генетични ресурси от Института по генетика в София. От 2001г с ПМС 270/15.12.2000г. е преименуван в Институт по растителни генетични ресурси.

 

Институтът се намира в град Садово, разположен в Централна Южна България и на разстояние 15 км от Пловдив. Гр. Садово е административен център на Община Садово. Територията е с изразен континентален климат – топло лято и студена зима. През 1916г. в Метереологична станция - Садово е измерена най-високата температура за България -45,20С.

 

ИРГР притежава 2700 дка обработваема земя, от които 1550 дка - опитни полета и 1150 дка семепроизводствена база.

 

ИРГР разполага с Национална семенна генбанка, ботаническа градина, хербарий, компютърен център и специализирани лаборатории по: семезнание, растителна защита, биохимия, физиология на растенията, агрохимия, растителни биотехнологиии и качество на зърното.

 

Общият персонал на ИРГР наброява 125 човека, от които 78,5 са в научния сектор и 46,5 – в производствения. Академичният състав на института се представя от 28 учени, заемащи следните академични длъжности: професор – 2-ма, доцент - 6, главен асистент – 10 и асистент – 8. От пълния академичен състав 2-ма са с научна степен „доктор на селскостопанските науки” и 13 с образователната и научна степен „доктор”.

 

ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ КОНСТАНТИН МАЛКОВ САДОВО е акредитиран да подготвя редовни и задочни докторанти по научните специалности 04.01.05 “Селекция и семепроизводство на културните растения” и 04.01.14 “Растениевъдство”; разполага с квалифицирани научни кадри и добра материалната база за провеждане на учебни практики и стажове на ученици и студенти и за ръководство на дипломанти и докторанти по различни направления в земеделската наука.

 

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: