Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопанско образование и наука | Институти | ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
 

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Сайт: http://www.ikht.bg/
Град: гр. София
Адрес: бул. Черни връх 53
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Институти
 

За нас Услуги Галерия

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) - София е създаден с Постановление № 270 от 15 Декември 2000 година на Министерския съвет чрез преобразуване от:  Института по криобиология и лиофилизация - София;  Секция „Химични и биохимични изследвания на растителните и животинските продукти” и секция „Технология на зърносъхранението и хлебопроизводството на ИЗХФП – Костинброд; - Базата за развитие и внедряване на йонизиращи лъчения – София;  Институтът по пивоварна промишленост и хмелопроизводство – София;  Базата за развитие и внедряване на биологично активни вещества – София и  Института по месото.
ИКХТ е организация за научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките, облъчването на храни и на биологично активните вещества за растениевъдството. Той е единственият комплексен институт  по хранителни технологии в Селскостопанска академия и страната.

В областта на криобиологията и лиофилизацията ИКХТ:  провежда биофизични и топлофизични изследвания на клетъчно и молекулярно ниво за установяване механизмите, свързани с устойчивостта на растителни и животински организми при криогенно и нискотемпературно третиране; изследва механизмите на криопротекция и внедрява нови видове криопротектори за повишаване качеството и удължаване срока на съхранение на лиофилизираните биологични материали;  разработва, експериментира и внедрява технологии за производство на биопрепарати за медицинската и ветеринарно-медицинската практика; разработва рецептурни формули, технологии, показатели и технологична документация на лиофилизирани и специални храни и функционални биопродукти за здравословно, профилактично, професионално-предпазно хранене и за хранене при екстремални условия;  извършва лиофилизация на опитни партиди храни, биопродукти и биопрепарати за различни цели, вкл. и на външни потребители;

В областта на технологията на храните от растителен произход ИКХТ:  осъществява научна и научно-приложна дейност, свързана със съхранението и качеството на зърното, технологията, качеството и безопасността на зърнените и хлебни изделия; изследва качествените характеристики на различни видове зърно, извършва специализирани анализи, свързани с утвърждаването на нови сортове зърно;  разработва и внедрява технологии за производство на специализирани брашна от пшеница, царевица, ръж, тритикале и соя; осъществява научно-изследователска и научно-приложна дейност в областта на хлебопроизводството, свързана с разработването на нови технологии и асортименти хляб и хлебни изделия;  разработва и внедрява нови специализирани храни на зърнена основа за здравословно хранене;  проучва, изследва и препоръчва за използване в хлебопроизводството на различни видове суровини и добавки, брашна, хлебна мая, мазнини, емулгатори, окислители, ензимни препарати и др.;

В областта на технологията на храните от животински произход ИКХТ:  извършва научна и научно-приложна дейност в областта на технологията, качеството и безопасността на продуктите от месо и  яйца, млякото, млечните продукти и мазнините;  разработва и внедрява технологии за преработка на месо и яйца;  създава нови асортименти на месна и яйчна основа за масово и специализирано хранене;  изследва влиянието на различни фактори върху качеството на млякото и млечните продукти;  провежда биохимични анализи върху липидния състав на мляко, месо, мазнини и храни от растителен и животински произход; оказва научно-технологична и консултантска помощ на предприятия и производствените дружества за преработка на продукти от месо и яйца и за производство на млечни продукти;

В областта на технологията на пивото и напитките ИКХТ:  осъществява научно-изследователска, научно-приложна дейност и научно обслужване в областта на технологията, качеството и безопасността на пивоварния ечемик, хмела, малца, пивото и алкохолните и безалкохолни напитки;  изследва пивоварно-технологичните показатели на нови европейски и български сортове пивоварен ечемик;  разработва и внедрява технологии за производство на малц, пиво, храни и напитки на малцова и хмелова основа, функционални напитки, безалкохолни и алкохолни напитки; провежда анализи на пивоварен ечемик, малц и пиво; анализи на вода за пивоварене, хмел и хмелови продукти, заместители на малц, пивна мъст, ензимни препарати, филтриращи и стабилизиращи средства и пиво; осъществява многостранно сътрудничество с Европейската пивоварна конвенция и Пивоварите на Европа;  извършва изследвания, оценка и поддръжка на колекция от щамове пивни дрожди; осигурява чисти култури щамове пивни дрожди за пивопроизводството;  провежда микробиологични изследвания на пивоварни суровини, пиво и безалкохолни напитки по стандартните норми и изисквания;

В областта на облъчването на храни ИКХТ:  провежда научна, развойна и внедрителска дейност в областта на технологиите за стерилизация с гама-лъчи и лазерни лъчения (хелио-неонови лазери) за стимулация и удължаване съхраняемостта на селскостопанска продукция и хранителни продукти: за деконтаминация на храни; извършва гама-стерилизация на суровини и храни от растителен и животински произход, медицински и ветеринарно-медицински материали, консумативи, препарати и др. по заявки и договори с клиенти;

В областта на биологично активните вещества за земеделската практика ИКХТ:  разработва технологии на биологично активни вещества за стимулиране растежа и биозащитата на културните растения;  осъществява научно обслужване за внедряване и приложение на биологично активните вещества в земеделската практика;  дава консултации на фирми, предприятия, кооперации, частни производители на земеделска продукция в областта на растежната стимулация, добивите, биологичната защита и др.;

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС „Доктор” по 6 научни специалности „Топлофизика и хидродинамика” ш. 01.03.20, „Технология на месните и рибните продукти”, ш.02.11.05., „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки” ш. 02.11.07., „Хладилна технология на хранителните продукти” ш. 02.11.16., „Технология на биологично-активните вещества” ш. 02.11.11. и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите, ш. 02.11.18.

Институтът има много значителен принос за развитието на съвременните хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките в страната. В ИКХТ са разработени космическите храни за полетите на българските космонавти, с което България се превърна в трета страна в света, притежаваща технологии за това. Създадени са повече от 60 вида лиофилизирани функционални храни за подобряване на здравословния статус на човека, лиофилизирани биостимуланти предназначени за спортисти, здрави и болни хора, за профилактика и лечение на метаболитни заболявания, лиофилизирани храни за  болни с глутенова ентеропатия, инхибитори на канцерогенезата, лечебни напитки. Създадени са повече от 50 технологии за производство на обикновени, оригинални, специални, луксозни, нискоалкохолни, безалкохолни, билкови и пшенични пива. Разработени са технологии и асортименти стерилизирани, сушени, замразени, диетични и функционални храни, технологии за зърносъхранение, технологии за получаване на специални брашна и ръжено-пшенични, диетични и профилактични хлябове, технологии за варено-пушени деликатеси и полуфабрикати от раздробено и нераздробено птиче месо. Създадени са и редица биопрепарати за медицинската и ветеринарно-медицинската практика и биологично-активни вещества за приложение в растениевъдството. Една част от тях са защитени с авторски свидетелства и патенти за изобретения.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: