Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопанско образование и наука | Институти | ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ
 

ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ

Сайт:
Град: ЧИРПАН
Адрес: УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 2
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Институти
 

За нас Услуги Галерия

ИНСТИТУТЪТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ извършва научноизследователска, научно-приложна и производствена дейност в областта на растителната селекция, агротехника и растителна защита при основни полски култури и поддържане на семепроизводство на памук и твърда пшеница.

 

Основните изследователски задачи са свързани със селекция за продуктивност и качество на памук и твърда пшеница чрез използване на традиционни селекционни методи, експериментален мутагенезис, отдалечена хибридизация и “in vitro” методи; селекция за устойчивост на биотични и абиотични стресови въздействия; създаване на ресурсно-икономични сортове памук с естествено оцветено влакно, с естествена ранна листопадност и голосеменност; оптимизиране на основните агротехнически фактори; създаване на екологично чисти технологии за производство чрез ограничаване употребата на торове и пестициди; оптимизиране на производствените разходи.

 

В ИПК се поддържат националните растителни ресурси за памука като ценен изходен генетичен материал.

 

Институтът е основен производител на базов и сертифициран посевен материал от памук и твърда пшеница за страната, както и на стокова продукция от памук, твърда и обикновена пшеница, слънчоглед, рапица, тритикале, царевица, люцерна, грах, житно-бобови смески.

 

Институтът има програмна акредитация за обучение за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”, ”Растениевъдство” и „Общо земеделие”

 

Поддържа се елитно стадо от породата “Българско черношарено говедо”.

 

Извършва се информационно–консултантска дейност за научно обслужване на фермерите.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: