Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопанско образование и наука | Институти | ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА НИКОЛА ПУШКАРОВ
 

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА НИКОЛА ПУШКАРОВ

Сайт: http://www.iss-poushkarov.org/
Град: ГР. СОФИЯ
Адрес: УЛ. ШОСЕ БАНКЯ 7
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Институти
 

За нас Услуги Галерия

 

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА НИКОЛА ПУШКАРОВ е научноизследователски институт в структурата на Селскостопанската академия (ССА), развиващ научна, приложна и обслужваща дейност в областта на почвознанието, агроекологията, земеделието и опазването на околната среда.

 

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА НИКОЛА ПУШКАРОВ е основан през 1947 г.

Институтът разработва и координира национални и международни (ФАО, ЮНЕП, ЕС, ЕК) научно-изследователски проекти в областта на почвознанието, агрохимията, агрофизиката и агроекологията в следните направления:

 • Генезис и географско разпространение на почвите в България;
 • Характеристики на съвременните почвообразувателни процеси;
 • Методика за едромащабни почвени проучвания;
 • Физични и механични свойства на почвата;
 • Минерален състав на почвата;
 • Почвено органично вещество - роля в процесите на почвообразуване и почвеното плодородие;
 • Йонно-обменен капацитет и химически мелиорации;
 • Съдържание, форми и баланс на азота в почвата;
 • Съдържание, форми и режим на К, Mg, P и микроелементи;
 • Микробиологически процеси в почвата в зависимост от почвения тип, земеползване и стресови фактори;
 • Почвообработки и сеитбообороти - фактори на почвеното плодородие;
 • Оценка на риска от ерозия на почвата;
 • Технологии за опазване на почвата и възстановяване на ерозирани и нарушени земи;
 • Изследвания на замърсени почви /тежки метали, нефтопродукти, радио-нуклиди, пестициди, хербициди/ и препоръки за подходящо земеползване;ползване в земеделието на отпадъци от промишлеността и селското стопанство.

 

Основните дейности са съсредоточени върху мониторинг на почвите, географски бази данни и информационни системи за почвените ресурси в България в различни мащаби, както и:

 • Морфологични, минералогични, химически, физико-химични и физични критерии за диагностика и класификация на почвите;
 • Мониторинг на факторите и интензитета на почвената ерозия при различни климатични, топографски, почвени, растителни и стопански условия;
 • Екотоксикология - мониторинг на замърсяването; фиторемедиация и химически мелиорации;
 • Оценка на отпадни материални и компости за екологически стрес;
 • Генна банка за щамове микроорганизми (Световна колекция на култури)
 • Почвообработки, сеитбообръщения и растителна защита за екологично земеделие;
 • Екологосъобразно, органично и биологично земеделие;
 • Мониторинг и устойчиво управление на цикъла на вода и хранителни вещества в системата атмосфера-растение-почва-подземни води в различни мащаби;
 • Разработване на проекти за автоматизирано напояване; Приложна статистика и системен анализ;
 • Бази данни за физични, химични и морфологични свойства на почвата, запаси от органичен въглерод, стационарни ерозионни изследвания и др.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: