Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопанско образование и наука | Институти | НДНИВМИ
 

НДНИВМИ

Сайт: http://www.vetinst-bg.com/
Град: гр. София
Адрес: бул. Пенчо Славейков 15
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Институти
 

За нас Услуги Галерия

 

Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) е специализирана структура на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за научноизследователска, лабораторно-диагностична, референтна и експертна дейност, съгласно Закона за БАБХ, ДВ 8/2011. Дейностите на НДНИВМИ са насочени в няколко основни направления:

 • научноизследователска, научноприложна, диагностична и експертна дейност в областта на здравеопазването на животните и микробиологичната безопасност на суровини, храни, фуражи и обекти от околната среда;
 • обучение на докторанти, провеждане на следдипломни специализации и курсове за повишаване квалификацията на специалисти;
 • участие в разработването на програми за обучение на студенти и специализанти; участие в разработването на програми за профилактика и ерадикация на болестите по животните;
 • методическа помощ за диагностика на болестите по животните и микробиологичен контрол на суровини и храни от животински произход, фуражи и обекти от околната среда на лабораториите в структурата на БАБХ;
 • организиране и провеждане на междулабораторни изпитвания за компетентност на диагностичните и изпитвателните лаборатории в структурата на БАБХ и участие в сравнителни изпитвания за пригодност и компетентност;
 • анализ на информация за разпространението на особено опасни и екзотични болести по животните, участие в изготвянето на прогнози и планове за борбата с тях;
 • лабораторно-диагностични, потвърдителни и арбитражни изследвания:
  • за микробиологичен и физикохимичен контрол на суровини и храни от животински произход, фуражи и обекти от околната среда;
  • за диагностика на болестите по животните;
  • свързани с изпълнението на Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;
 • експертни становища и консултативна помощ в рамките на компетенциите си;
 • внедряване на нови методи за лабораторен контрол;
 • участие в разработването на нормативни актове и образци на документи;
 • становища по проекти на нормативни актове и други документи;
 • отчети за изпълнението на научноизследователските задачи и за извършената лабораторно-диагностична дейност;
 • лабораторен анализ на качествения и количествения състав, физико-химични и фарматоксикологични свойства, безопасност и ефикасност на ветеринарномедицински препарати;

НДНИВМИ изпълнява и координира научноизследователската дейност, одобрена от изпълнителния директор на агенцията. Към НДНИВМИ е създаден Научен съвет по ветеринарна медицина, който е орган за научно ръководство на научноизследователската дейност на БАБХ в областта на ветеринарната медицина.

Дейностите на НДНИВМИ са съсредоточени в два Национални референтни центъра: Национален референтен център по здравеопазване на животните, Национален референтен център по безопасност на хранителните продукти от животински произход и две изпитвателни лаборатории – Изпитвателна лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции” и ИЛ „Болести по риби, морски мекотели и ракообразни”.

НДНИВМИ разполага с две лабораторни звена в гр. Стара Загора и гр. Велико Търново. Лабораторните структури в НДНИВМИ са акредитирани, съгласно ISO 17025 от Българската служба за акредитация.

 

За контакти използвайте следния телефон: 02/4486449

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: